Dwie definicje wprowadzane przez EBPD, które wiążą się ze sobą.

Dotychczas

W zgodzie z dotychczas obowiązującą EPBD od początku 2021 r. wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dla budynków publicznych ten wymóg wszedł w życie wcześniej bo już na początku 2019 r.

Rewizja

Rewizja EPBD ma wprowadzić definicję budynku zero-emisyjnego, który bazuje na zaadaptowanej i poszerzonej definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nzeb).

Nowa definicja „głębokiej renowacji” jest silnie związana z pojęciem budynku zero-energetycznego, gdyż rozumiana jest jako renowacja prowadząca do przeobrażenia budynku właśnie w taki zero-energetyczny (i nie uwzględnia renowacji, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię mniejszego niż 30%).

W rewizji EPBD pojawia się również definicja wielostopnowiej gruntownej/głębokiej modernizacji, która przeprowadzana jest w kilku krokach, w zgodzie z wytycznymi określonymi w paszporcie renowacji budynku. Celem paszportu renowacji budynku jest określenie długoterminowego planu etapowej renowacji konkretnego budynku opartego na kryteriach jakościowych i audycie energetycznym oraz przedstawiającego odpowiednie środki i renowacje, które mogłyby przyczynić się do poprawy charakterystyki energetycznej i jakości budynku.

LTRS

Długoterminowa Strategia Renowacji

MEPS

Minimalne standardy energetyczne dla budynków

EPCs

Energy performance certificates

SRI

Smart readiness indicator

Klasy energetyczne